Personlig assistans barn - 18 oktober

Välkommen att anmäla dig till höstens kurs i handläggning av personlig assistans med särskild inriktning kring barn. Under kursen kommer vi fördjupa oss i de grundläggande behoven, övriga behoven och lägga stort fokus på föräldraansvar i förhållande till barn i olika åldrar. Vi kommer även att gå igenom två stora nyheter inom området, dels SOU 2021:37 "Stärkt rätt till personlig assistans", dels prop. 2021/22:214 "Stärkt rätt till personlig assistans. Vi kommer även att gå igenom senaste rättspraxis och JO-avgöranden. Kursen riktar sig till dig som arbetar som handläggare eller chef inom LSS.

På kursen kommer socialrättsjuristerna Beatrice Nordebrink och Katarina Lindblad guida dig i de snåriga bestämmelserna som styr handläggningen av personlig assistans. Både Beatrice och Katarina har egen erfarenhet av arbete som LSS-handläggare och kan därför applicera juridiken direkt i det praktiska arbetet

Genomgången sker steg för steg med utrymme för reflektion och frågor. Du kommer få tips hur en assistansutredning kan skrivas och förslag på motiveringar och upplägg.

Tid och plats

Livesänd webbutbildning den 18 oktober kl. 09.00-15.00.

Anmälan

Anmäl dig senast den 11 oktober för kursdagen den 18 oktober. Anmälan är bindande. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder. 

Avgift

3 600 kr ex moms. Priset gäller per deltagare. Kontakta oss gärna för lediga platser med kort varsel.

Programpunkter


 • Grundläggande behov, steg för steg, enligt 9 a § LSS med fokus på barn och olika åldrar
 • Föräldraansvar knutet till olika åldrar
 • Barn och personkretsarna
 • Andra personliga behov så som tillfällig utökning vid sjukt barn, vistelse på skola, sjukhus, dubbelbemanning mm
 • Personlig assistans i kombination med korttidsvistelse, korttidstillsyn, kontaktperson och ledsagarservice, skola mm
 • Hur stort hjälpbehov behöver barnet komma upp i för att det grundläggande behovet ska vara uppfyllt hos kommunen?
 • Diskussion och tips på hur en utredning kan läggas upp och skrivas
 • Översiktlig genomgång av lagrådsremissen "Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård"
 • Översiktlig genomgång av propositionen 2021/22:214 "Stärkt rätt till personlig assistans - grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och barn"
 • Hur beaktar vi barnperspektivet och barnkonventionen?
 • Senaste rättspraxis och JO-avgöranden
 • Verklighetsanknutna exempel
 • Frågor från deltagarna och diskussion

Föreläsare

Katarina Lindblad och Beatrice Nordebrink är båda socialrättsjurister med mångårig erfarenhet av socialtjänstens verksamhetsområden. De har arbetat i socialtjänsten som handläggare, chefer och som kommunjurister. Både Katarina och Beatrice undervisar i ämnet socialrätt på socionomprogrammet på högskola och universitet.

Frågor

Vid frågor kontakta kursadministrationen på 070-600 17 70 eller på mejl info@soclex.se

Juridisk handledning

Vi tillhandahåller även juridisk rådgivning och handledning till beställare och utförare inom socialtjänsten. Du är välkommen att höra av om du är i behov av regelbunden hjälp eller vid ett enstaka tillfälle. Vi tillhandahåller även kurser på plats ute i kommunerna - hör gärna av dig så skräddarsyr en utbildning som passar din organisation.

Kursanmälan

18 oktober - Personlig assistans med inriktning barn